Ma Trận Đề Kiểm Tra Tin Học 11

Đề thi học tập kì 1 Tin học 11 năm 2021 - 2022 bao gồm 3 đề kiểm tra quality cuối kì 1 bao gồm đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Ma trận đề kiểm tra tin học 11

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Tin học tập được soạn với cấu tạo đề khôn xiết đa dạng bao gồm cả từ bỏ luận cùng trắc nghiệm, bám quá sát nội dung lịch trình học vào sách giáo khoa. Trải qua bộ đề thi học kì 1 lớp 11 môn Tin quý thầy cô và các em học viên có thêm nhiều tứ liệu ôn tập củng cố kỹ năng và kiến thức luyện giải đề chuẩn bị sẵn sàng mang lại kì thi sắp tới. Vậy sau đó là nội dung chi tiết đề thi HK1 Tin 11, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi tại đây.


Đề thi học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 11 năm 2021 - 2022


Ma trận đề thi học tập kì 1 lớp 12 môn Tin học

cấp cho độ

Tên công ty đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

CHỦ ĐỀ 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

8

CHỦ ĐỀ 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN

10, 11, 12, 13, 14

15, 16, 17, 18, 19, 20, 25

21, 22

CHỦ ĐỀ 3. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẬP

23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

PHẦN II

Cộng điểm

3.25

2

2.75

2

Đề thi học kì 1 môn Tin học tập lớp 12

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1: thiết kế là

A. Sử dụng kết cấu dữ liệu và những lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả tài liệu và mô tả các thao tác của thuật toán.B. Sử dụng kết cấu dữ liệu và những lệnh của ngôn ngữ lập trình rõ ràng để mô tả dữ liệu.C. Sử dụng các lệnh của ngôn ngữ lập trình rõ ràng để mô tả dữ liệu và diễn tả các thao tác làm việc của thuật toán.D. Sử dụng kết cấu dữ liệu nhằm mô tả tài liệu và mô tả các làm việc của thuật toán.


Câu 2: ngôn từ lập trình là

A. Ngữ điệu dùng để mô tả bài toán.B. Ngôn ngữ dùng để viết chương trình.C. Ngôn ngữ dùng để xây dựng thuật toán.D. Ngôn ngữ dùng để làm nói.

Câu 3: tác dụng của lịch trình dịch là

A. Nối kết công tác nguồn với lịch trình đích mang đến máy thực hiện.B. Thay đổi chương trình đích sang lịch trình nguồn.C. Biến hóa chương trình viết bằng ngôn từ khác sang ngữ điệu máy.D. Dịch lịch trình đích sang ngữ điệu máy mang đến máy hiểu với thực hiện.

Câu 4: Biên dịch được tiến hành bằng cách

A. Duyệt, phát hiện tại lỗi. Dịch tổng thể chương trình mối cung cấp thành một chương trình khác.B. Chất vấn tính đúng chuẩn của lệnh trong công tác nguồn. Dịch toàn bộ chương trình mối cung cấp thành một chương trình đích hoàn toàn có thể thực hiện nay trên vật dụng và lưu trữ để sử dụng về sau.C. Chất vấn tính đúng đắn của câu lệnh tiếp theo trong chương trình nguồn. Tiến hành các lệnh vừa biến đổi được.D. Duyệt, phát hiện tại lỗi, soát sổ tính chính xác của lệnh trong công tác nguồn. Dịch toàn bộ chương trình mối cung cấp thành một chương trình đích rất có thể thực hiện tại trên vật dụng và lưu trữ để áp dụng về sau.

Câu 5: các loại công tác dịch là

A. Thích hợp dịch cùng biên dịch. B. Thông dịch với biên dịch.C. Biên dịch cùng diễn dịch. D. Thông dịch với hợp dịch.


Câu 6: Các nhân tố cơ bản của ngữ điệu lập trình là

A. Cú pháp với ngữ nghĩa. B. Cú pháp.C. Bảng chữ cái, cú pháp cùng ngữ nghĩa.D. Bảng chữ cái và ngữ nghĩa.

Xem thêm: Xem Phim Thần Điêu Đại Hiệp 2014 Tập 1 4, Thần Điêu Đại Hiệp 2014

Câu 7: Hằng được định nghĩa

A. Là đại lượng có mức giá trị không đổi trong quy trình thực hiện chương trình.B. Là đại lượng số thực có giá trị không đổi khi triển khai chương trình.C. Là đại lượng số nguyên có giá trị không thay đổi khi thực hiện chương trình.D. Là đại lượng có giá trị biến hóa trong quy trình thực hiện chương trình.

Câu 8: chọn phát biểu sai.

A. “TIN HOC” là hằng xâu. B. 15 -13 là các hằng nguyên.C. 4.0 0.523 là những hằng thực. D. ‘TIN HOC’ là hằng xâu.

Câu 9: Có mấy loại hằng?

A. 1 B. 2C. 3 D. 4

Câu 10: cấu trúc một chương trình có mấy phần?

A. 2 B. 3 C. 4D. 1

Câu 11: chọn phát biểu sai.

A. Phần khai báo hoàn toàn có thể có hoặc không.B. Phần khai báo thư viện rất có thể có hoặc không.C. Phần khai báo thương hiệu chương trình bắt buộc phải có.D. Phần thân chương trình sẽ phải có.

Câu 12: từ khóa VAR dùng để khai báo

A. HằngB. Tên chương trìnhC. Biến chuyển D. Thư viện

Câu 13: phong cách nguyên là

A. Real B. CharC. Boolean D. Integer

Câu 14: Kiểu thực là

A. RealB. Char C. Boolean D. Integer

Câu 15: Biểu thức số học tập nào sau đó là đúng (với x, y, z là những số nguyên)?

A. Xy/(x+y)B. Xy:x+yC. X*y:(x+y) D. X*y/(x+y)

Câu 16: Xét biểu thức (2x B. 1 C. 3 D. 4

Câu 17: công dụng của biểu thức 6 gian lận 3 là

A. 2 B. 1 C. 0D. 7

Câu 18: công dụng của biểu thức 8 div 2 là

A. 5 B. 4 C. 2 D. 6

Câu 19: Biểu thức

*
 viết trong toán hoc đã là


*
*
*
*

Câu 20: Biểu thức

*
 viết trong Pascal là

A. B/sqrt(a+b) B. B/abs(a+b) C. B/sqr(a+b) D. B/(a+b)

Câu 21: thực hiện chương trình sau, ta thu được công dụng của a là

Var a, n: integer;

Begin

n:=640;

a:=5+n gian lận 10;

End.

A. 69B. 5C. 10 D. 11

Câu 22: Thực hiện công tác sau, ta thu được tác dụng là

Var a, b: integer;

Begin

a:= 5; b:= 3;

Write(a,b);

End.

A. 35B. 53 C. 55 D. 33

Câu 23: triển khai đoạn chương trình sau, ta thu được tác dụng của p là

P:= 0;

For i:= 1 to lớn 4 do

P:=P+i;

A. 24 B. 11 C. 0 D. 10

Câu 24: triển khai đoạn lịch trình sau, ta thu được tác dụng của a là

a:= 2;

While aB. 4C. 16 D. 32

Câu 25: cho thấy chương trình sau lỗi tại dòng nào?

1.Var n: integer;

2. X,y: real;

3.Begin

4. M:=-4;

5. N:=5;

6. X:=6;

7. Y:=+10.5;

8. Write(x+y);

9. Realn;

10.End.

A. Lỗi tại các dòng 4,9B. Lỗi tại những dòng 5,9C. Lỗi tại các dòng 4,5D. Lỗi tại những dòng 4,5,10

Câu 26: triển khai đoạn công tác sau, ta thu được công dụng là

for i:=1 to trăng tròn do

if i hack 9=0 then

write(i," ");

A. 9 9 9 9B. 9 18 C. 18 27D. 36 45

Câu 27: tiến hành đoạn chương trình sau, ta thu được kết quả là

For i:=10 downto 1 do

Write(i," ");

A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Câu lệnh không nên C. 2 4 5 6 7 8 9 10 1 0 D. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Câu 28: Thực hiện đoạn chương trình sau, ta thu được công dụng của Q là

Q:= 1;

For i:= 1 to lớn 5 do

If i hack 2 = 0 then

Q:=Q+Q;

A. 8 B. 1 C. 0 D. 4

Câu 29: Hãy sắp xếp những lệnh dưới đây để hoàn chỉnh chương trình tính S:= 1 + 2 + 3 +…+ 10

1. S:=S+i;

2. S:=0;

3. Write(‘S la:’,S);

4. For i:= 1 to 10 do

A. 1-2-3-4 B. 3-1-4-2 C. 2-4-1-3 D. 4-1-2-3

Câu 30: Đoạn công tác sau có mấy lỗi

If a 0 then

a:=1;

Else

a:=2;

A. 1 B. 3 C. 4D. 2

Câu 31: cho thấy đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

i:=0;

While i=0 do

Write(i);

A. Đưa ra màn hình 10 chữ số 0; B. Lặp vô hạn câu hỏi đưa ra screen số 0C. Không chuyển ra tin tức gì D. Đưa ra màn hình hiển thị một chữ số 0


Câu 32: thực hiện đoạn chương trình sau, cho biết chữ “Hello Word “ được in ấn ra screen mấy lần?

i:=1;

While i B. 3 C. 4 D. 1

II. TỰ LUẬN (2 điểm)

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để ngừng chương trình tính cùng in ra màn hình tổng các số tự m đến n (với m, n nhập từ bàn phím, m >0 với n>0, m Đề tất cả 32 thắc mắc trắc nghiệm, từng câu 0,25 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10Câu 11Câu 12Câu 13Câu 14Câu 15Câu 16
ABCDBCAACACCDADA
Câu 17Câu 18Câu 19Câu 20Câu 21Câu 22Câu 23Câu 24Câu 25Câu 26Câu 27Câu 28Câu 29Câu 30Câu 31Câu 32
CBCABBDAABDDCDAA

II.PHẦN TỰ LUẬN (2.0 điểm):