Bài 36 trang 22 sgk toán 7 tập 1

Viết các biểu thức sau bên dưới dạng lũy quá của một số trong những hữu tỉ :a)(10^8 . 2^8)b)(10^8 : 2^8)c)(25^4 . 2^8)d)(15^8 . 9^4)e)(27^2 : 25^3)

Bạn đang xem: Bài 36 trang 22 sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn:(+ ,,,, (x.y)^n = x^n.y^n\ + ,,,, (x : y)^n = x^n : y^n , ,, (y e 0))

Bài giải

a)(10^8 . 2^8 = (10.2)^8 = 20^8)b)(10^8 : 2^8 = (10:2)^8 = 5^8)c)(25^4 . 2^8 = 5^8 . 2^8 = 10^8)d)(15^8 . 9^4 = 15^8 . 3^8 = 45^8)e)(27^2 : 25^3 = (3^3)^2 : (5^2)^3 = 3^6 : 5^6 = left(dfrac35 ight)^6)


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 6: Lũy thừa của một vài hữu tỉ (tiếp) khác • Giải bài bác 34 trang 22 - SGK Toán lớp 7 Tập một trong vở bài tập của... • Giải bài bác 35 trang 22 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Ta bằng lòng tính chất... • Giải bài bác 36 trang 22 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Viết các biểu thức sau... • Giải bài 37 trang 22 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính giá trị các biểu... • Giải bài 38 trang 22 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Viết những số... • Giải bài xích 39 trang 23 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 mang đến (x ∈... • Giải bài 40 trang 23 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính:a)(left(dfrac{3... • Giải bài bác 41 trang 23 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính:a)(left(1 +... • Giải bài bác 42 trang 23 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tìm số tự nhiên và thoải mái n,... • Giải bài 43 trang 23 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố: Biết...

Xem thêm: Xem Phim Kimetsu Yaiba Anime Tập 5, Xem Kimetsu No Yaiba Lồng Tiếng

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ nam nữ giữa những yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
• Giải bài bác 34 trang 22 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 35 trang 22 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 36 trang 22 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 37 trang 22 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 38 trang 22 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 39 trang 23 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 40 trang 23 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 41 trang 23 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 42 trang 23 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 43 trang 23 - SGK Toán lớp 7 Tập 1
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số cùng đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê lại Chương 3: quan hệ giới tính giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số